STEN LEWENHAUPTS FOND ÅR 2022

MOTTAGARE AV STÖD TILL HISTORISK VETENSKAPLIG FORSKNING UR
STIFTELSEN STEN LEWENHAUPTS FOND ÅR 2022

Bitr. generalsekreterare och ordensamanuens Jonas Arnell-Szurkos, 25 000 kronor.
För betydande grundforskning inom svenskt ordensväsende och drift av sajten http://arnell.cc, vilken presenterar ett stort antal ordnar som finns eller har funnits i Sverige

Fil. dr Peter Lind, 25 000 kronor
För licentiatavhandlingen vid Uppsala universitet: ”Dygden vare Wår Ledare!! Nästans wäl Wår Afsigt!” – studier i det svenska 1700-talets ordensretorik,en viktig källa till vår förståelse för ordensväsendet och dess historia.

Professor Andreas Önnerfors, 25 000 kronor
För betydande insatser inom ordensforskningen, bland annat genom ett antal publicerade artiklar. Bland Önnerfors artiklar märks ”1803 års statliga reglering av ordenssällskapen” och ”The Earliest Account of Swedish Freemansonry? Relation Apologique (1738) revisited”.

Föreningen för Forskning om Ordenssällskap i Sverige (FFOSS), 25 000 kronor
Anslaget är ett stöd för uppbyggandet av föreningen. Grundandet av FFOSS representerar ett betydelsefullt steg i den svenska ordensforskningen.