Historisk forskning

Arla Coldin beslutar en gång per år om förslag till utdelning av medel ur Stiftelsen Sten Lewenhaupts fond till historisk forskning på områden som har koppling till Coldinu Orden. Exempel på sådana områden är svenskt ordensväsende i allmänhet och sällskap under frihetstiden. 

Beslut om tilldelning fattas under oktober månad.  

Ansökan om medel ska vara Arla Coldin tillhanda senast den 5 oktober.  

En ansökan kan också vara ett förslag rörande forskning som bör premieras.  

Ansökan ska omfatta maximalt två A4-sidor. Ansökan om anslag ska kortfattat redogöra för forskningens syfte, forskningsplan och vad medlen skall användas till. Mottagaren ska redovisa användningen av anslag och resultaten av forskningen.  

Ansökan ska sändas till: anslagskom@arla.coldin.org

Stiftelsen Sten Lewenhaupts fond 2022